سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

مبارزه با اقتصاد زیر زمینی وقاچاق کالاوسوخت

شاخص واحد سال مقدار
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۸۶.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۹۲.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۳.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۲۰.۵۷
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۶.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۸۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۱۵۲.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۴.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۶۵.۷۶
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۵۷.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۶۲.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۳.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۹.۸۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۸.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۷۳.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۱۱۱.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۹.۸۹
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۱.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۱۱۶.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۱۰۸.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۵.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۱۵.۳۵
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۴.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۶۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۷۷.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۱۱.۵۹
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۲۸.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۷۱.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۷۰.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۳.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۵.۱۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۲۳.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۱۲۵.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۱۱۴.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۱۵.۰۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۶۰.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۶۸.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۱۱۳.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۶.۰۹
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۴۴.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۹۱.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۵۸.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۵.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۳۱.۵۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۵۱.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۷۷.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۶۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۶.۶۳
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۳۴.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۸۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۸۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۰.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۱۳.۹۳
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۲۹.۰۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۴۰.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۱۰۳۷.۰۰
تعداد پرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۱۰۷۰.۰۰
پرونده های متشکله بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۲۸.۰۰
ارزش ریالی پرونده های متشکله میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۹۲.۸۳
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۴۷۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۹۴.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۹۱.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۶.۴۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۴۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۱۱۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۸۷.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۰.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۲۶.۸۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۴۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۸۹.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۶۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۶.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۶.۵۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۳۸.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۸۹.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۸۰.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۰.۸۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۲۶.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۱۰۵.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۱۰۵.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۶.۹۳
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۵۹.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۶۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۱.۵۵
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۴۷.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۱۵۵.۰۰
تعداد پرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۱۵۹.۰۰
پرونده های متشکله بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی پرونده های متشکله میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۲۲.۵۵
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۵۵.۰۰
نوع کالا واحد سال مقدار
محصولات کشاورزی و منابع طبیعی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۰.۰۰
محصولات کشاورزی و منابع طبیعی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۲۰۰۰.۰۰
توتون و تنباکو کیلوگرم ۱۳۹۶ ۱۳۸.۰۰
توتون و تنباکو کیلوگرم ۱۳۹۷ ۲۱۴.۰۰
خودرو دستگاه ۱۳۹۶ ۰.۰۰
خودرو دستگاه ۱۳۹۷ ۰.۰۰
ابزار آلات (دستی و برقی) دستگاه ۱۳۹۶ ۰.۰۰
ابزار آلات (دستی و برقی) دستگاه ۱۳۹۷ ۲.۰۰
تجهیزات کامپیوتری ۱۳۹۵ ۰.۰۰
تجهیزات کامپیوتری ۱۳۹۶ ۲۷۵۶.۰۰
پتو تخته ۱۳۹۵ ۱۴۵.۰۰
پتو تخته ۱۳۹۶ ۲۳۰۳.۰۰
رسیو دستگاه ۱۳۹۶ ۲۶۹۳.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۵ ۳۳۵۰.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۶ ۲۳۴.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۷ ۶۲۳۸۸.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۵ ۱۸۲۸۲.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۶ ۸۱۳۷۸.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۷ ۴۴۴۹۶.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۵ ۴۰۶۳.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۶ ۱۵۳۶۵.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۷ ۱۲۱۰.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۵ ۱۱۵۹۶۸.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۶ ۱۶۲۶۵۲۹.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۷ ۱۱۹۴۱.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۵ ۰.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۶ ۳۱۳۷.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۷ ۰.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۷۱۳.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۵۶۵۰.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۱۰۰۰۰.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۰.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۴۴۳۲۵۰.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۰.۰۰
آدامس و شکلات بسته ۱۳۹۵ ۶۲۳.۰۰
آدامس و شکلات بسته ۱۳۹۶ ۷۴۵۳.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۵ ۳.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۶ ۳۰۱.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۷ ۳.۰۰
فرآورده های نفتی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۲۱۷۰۰.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۵ ۱۶۸۰۰۰.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۶ ۱۱۴۱۴۰۰.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۷ ۸۱۳۹۰۱.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۵ ۲۵۱۴۰.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۶ ۶۹۹۴۴.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۷ ۳۸۴۶۶.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۵ ۹۲۳۴۴۶.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۶ ۱۲۰۰۸۴۴.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۷ ۵۰۶۵۰.۰۰
مواد محترقه کیلوگرم ۱۳۹۶ ۰.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۵ ۵۶۱۹۸.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۶ ۴۵۹۷.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۷ ۷۷۶.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۵ ۱۳.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۶ ۴۳.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۷ ۲۱.۰۰
موتور سیکلت ۱۳۹۷ ۱.۰۰
کیف ۱۳۹۵ ۳۹۶۸.۰۰
کیف ۱۳۹۶ ۶۰۰.۰۰
کیف ۱۳۹۷ ۰.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۵ ۶۰۷۸.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۶ ۴۵۰۴.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۷ ۰.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۵ ۱۱۵۶۹۳.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۶ ۱۳۳۴۲۹.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۷ ۲۶۱۸۹.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۵ ۱۴۵۳.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۶ ۶۵۴.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۷ ۷۰.۰۰
آرد کیلوگرم ۱۳۹۵ ۶۰۰۰.۰۰
آرد کیلوگرم ۱۳۹۶ ۲۳۲۰.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۵ ۸۳۸۴۹.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۶ ۳۸۸۱۱۲.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۷ ۳۲۵۸۰.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۵ ۱۴۰۳۴۴.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۶ ۹۷۱۸۷.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۷ ۹۹۴۷۹.۰۰
تجهیزات جانبی ماهواره دستگاه ۱۳۹۶ ۲۰۱۲.۰۰
تجهیزات جانبی ماهواره دستگاه ۱۳۹۷ ۱۲۹۰.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۵ ۱۶۳۶۲.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۶ ۱۹۲۷۵.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۷ ۸۱۶۰.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۵ ۲۳۷۳.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۶ ۷۴۵.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۷ ۷۵۹.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۵ ۱۱۳۶۲.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۶ ۱۳۴۳۳.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۷ ۴۲۵۳.۰۰
فشنگ ۱۳۹۵ ۱۰۷.۰۰
فشنگ ۱۳۹۶ ۷۳۰.۰۰
فشنگ ۱۳۹۷ ۲۰۷.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۵ ۲۲۲.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۶ ۶۵۴.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۷ ۲۴۶.۰۰