سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

مبارزه با اقتصاد زیر زمینی وقاچاق کالاوسوخت

شاخص واحد سال مقدار
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۸۶.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۹۲.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۳.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۲۰.۵۷
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۶.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۸۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۱۵۲.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۴.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۶۵.۷۶
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۵۷.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۶۲.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۳.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۹.۸۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۸.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۷۳.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۱۱۱.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۹.۸۹
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۱.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۱۱۶.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۱۰۸.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۵.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۱۵.۳۵
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۳۴.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۶۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۷۷.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۱۱.۵۹
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۲۸.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۷۱.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۷۰.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۳.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۵.۱۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۲۳.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۱۲۵.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۱۱۴.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۱۵.۰۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۶۰.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۶۸.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۱۱۳.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۶.۰۹
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۴۴.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۹۱.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۵۸.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۵.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۳۱.۵۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۵۱.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۷۷.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۶۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۶.۶۳
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۳۴.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۸۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۸۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۰.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۱۳.۹۳
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۲۹.۰۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۴۰.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۱۰۳۷.۰۰
تعداد پرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۱۰۷۰.۰۰
پرونده های متشکله بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۲۸.۰۰
ارزش ریالی پرونده های متشکله میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۹۲.۸۳
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۴۷۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۹۴.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۹۱.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۶.۴۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۴۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۱۱۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۸۷.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۰.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۲۶.۸۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۴۲.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۸۹.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۶۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۶.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۶.۵۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۳۸.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۸۹.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۸۰.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۰.۸۱
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۲۶.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۱۰۵.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۱۰۵.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۶.۹۳
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۵۹.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۶۹.۰۰
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۱۱.۵۵
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۴۷.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۱۵۵.۰۰
تعداد پرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۱۵۹.۰۰
پرونده های متشکله بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
ارزش ریالی پرونده های متشکله میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۲۲.۵۵
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۵۵.۰۰
نوع کالا واحد سال مقدار
دیش دستگاه ۱۳۹۵ ۱۱۳۶۲.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۵ ۲۳۷۳.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۵ ۱۶۳۶۲.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۵ ۱۳.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۵ ۵۶۱۹۸.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۵ ۰.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۶ ۱۳۴۳۳.۰۰
رسیو دستگاه ۱۳۹۶ ۲۶۹۳.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۶ ۱۹۲۷۵.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۶ ۴۳.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۶ ۴۵۹۷.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۶ ۳۱۳۷.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۶ ۷۴۵.۰۰
ابزار آلات (دستی و برقی) دستگاه ۱۳۹۶ ۰.۰۰
خودرو دستگاه ۱۳۹۶ ۰.۰۰
تجهیزات جانبی ماهواره دستگاه ۱۳۹۶ ۲۰۱۲.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۷ ۴۲۵۳.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۷ ۷۵۹.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۷ ۸۱۶۰.۰۰
ابزار آلات (دستی و برقی) دستگاه ۱۳۹۷ ۲.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۷ ۷۷۶.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۷ ۰.۰۰
خودرو دستگاه ۱۳۹۷ ۰.۰۰
تجهیزات جانبی ماهواره دستگاه ۱۳۹۷ ۱۲۹۰.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۷ ۲۱.۰۰
فشنگ ۱۳۹۵ ۱۰۷.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۵ ۱۴۰۳۴۴.۰۰
کیف ۱۳۹۵ ۳۹۶۸.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۵ ۹۲۳۴۴۶.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۵ ۱۱۵۹۶۸.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۵ ۴۰۶۳.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۵ ۱۸۲۸۲.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۵ ۳۳۵۰.۰۰
فشنگ ۱۳۹۶ ۷۳۰.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۶ ۹۷۱۸۷.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۶ ۱۵۳۶۵.۰۰
کیف ۱۳۹۶ ۶۰۰.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۶ ۸۱۳۷۸.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۶ ۱۶۲۶۵۲۹.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۶ ۲۳۴.۰۰
تجهیزات کامپیوتری ۱۳۹۶ ۲۷۵۶.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۶ ۱۲۰۰۸۴۴.۰۰
فشنگ ۱۳۹۷ ۲۰۷.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۷ ۹۹۴۷۹.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۷ ۱۲۱۰.۰۰
کیف ۱۳۹۷ ۰.۰۰
موتور سیکلت ۱۳۹۷ ۱.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۷ ۴۴۴۹۶.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۷ ۱۱۹۴۱.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۷ ۶۲۳۸۸.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۷ ۵۰۶۵۰.۰۰
تجهیزات کامپیوتری ۱۳۹۵ ۰.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۶ ۶۵۴.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۷ ۲۴۶.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۵ ۲۲۲.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۵ ۸۳۸۴۹.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۶ ۳۸۸۱۱۲.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۷ ۳۲۵۸۰.۰۰
آرد کیلوگرم ۱۳۹۵ ۶۰۰۰.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۰.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۷۱۳.۰۰
آرد کیلوگرم ۱۳۹۶ ۲۳۲۰.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۴۴۳۲۵۰.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۵۶۵۰.۰۰
توتون و تنباکو کیلوگرم ۱۳۹۶ ۱۳۸.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۰.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۱۰۰۰۰.۰۰
توتون و تنباکو کیلوگرم ۱۳۹۷ ۲۱۴.۰۰
فرآورده های نفتی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۲۱۷۰۰.۰۰
محصولات کشاورزی و منابع طبیعی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۲۰۰۰.۰۰
مواد محترقه کیلوگرم ۱۳۹۶ ۰.۰۰
محصولات کشاورزی و منابع طبیعی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۰.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۵ ۱۴۵۳.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۶ ۶۵۴.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۷ ۷۰.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۵ ۱۱۵۶۹۳.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۶ ۱۳۳۴۲۹.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۷ ۲۶۱۸۹.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۵ ۶۰۷۸.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۶ ۴۵۰۴.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۷ ۰.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۵ ۲۵۱۴۰.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۶ ۶۹۹۴۴.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۷ ۳۸۴۶۶.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۵ ۱۶۸۰۰۰.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۶ ۱۱۴۱۴۰۰.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۷ ۸۱۳۹۰۱.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۵ ۳.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۶ ۳۰۱.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۷ ۳.۰۰
آدامس و شکلات بسته ۱۳۹۵ ۶۲۳.۰۰
آدامس و شکلات بسته ۱۳۹۶ ۷۴۵۳.۰۰
پتو تخته ۱۳۹۶ ۲۳۰۳.۰۰
پتو تخته ۱۳۹۵ ۱۴۵.۰۰