سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

مبارزه با اقتصاد زیر زمینی وقاچاق کالاوسوخت

شاخص واحد سال مقدار
تعداد پرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۱۵۹.۰۰
ارزش ریالی پرونده های متشکله میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۲۲.۵۵
پرونده های متشکله بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۵ ۷۰۱.۰۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۵ ۲۵۰.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۵ ۵۰۱.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۵ ۹۹.۰۱
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۵ ۱۱.۰۰
تعداد پرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۱۰۷۰.۰۰
ارزش ریالی پرونده های متشکله میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۲۹۲.۸۳
پرونده های متشکله بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۲۸.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۱۴۷۸.۰۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۶ ۷۵۳.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۶ ۵۱۳.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۶ ۱۳۸.۲۸
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۶ ۱۳.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۶ ۷۱.۰۰
تعدادپرونده های متشکله فقره ۱۳۹۷ ۶۰۲.۰۰
ارزش ریالی کالاهای مکشوفه میلیارد ریال ۱۳۹۷ ۱۳۲.۹۶
پرونده های بالای یک میلیارد ریال فقره ۱۳۹۷ ۱۸.۰۰
تعداد خودروهای توقیفی دستگاه ۱۳۹۷ ۱۹۹.۰۰
تعداد دستگیرشدگان نفر ۱۳۹۷ ۴۷۲.۰۰
نوع کالا واحد سال مقدار
فشنگ ۱۳۹۵ ۱۰۷.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۵ ۱۱۳۶۲.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۵ ۲۳۷۳.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۵ ۱۶۳۶۲.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۵ ۱۴۰۳۴۴.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۵ ۸۳۸۴۹.۰۰
آرد کیلوگرم ۱۳۹۵ ۶۰۰۰.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۵ ۱۴۵۳.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۵ ۱۱۵۶۹۳.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۵ ۶۰۷۸.۰۰
کیف ۱۳۹۵ ۳۹۶۸.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۵ ۱۳.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۵ ۵۶۱۹۸.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۵ ۹۲۳۴۴۶.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۵ ۲۵۱۴۰.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۵ ۱۶۸۰۰۰.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۵ ۳.۰۰
آدامس و شکلات بسته ۱۳۹۵ ۶۲۳.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۰.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۷۱۳.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۵ ۰.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۵ ۱۱۵۹۶۸.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۵ ۴۰۶۳.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۵ ۱۸۲۸۲.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۵ ۳۳۵۰.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۵ ۲۲۲.۰۰
تجهیزات کامپیوتری ۱۳۹۵ ۰.۰۰
پتو تخته ۱۳۹۵ ۱۴۵.۰۰
فرآورده های نفتی کیلوگرم ۱۳۹۵ ۲۱۷۰۰.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۶ ۶۵۴.۰۰
فشنگ ۱۳۹۶ ۷۳۰.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۶ ۱۳۴۳۳.۰۰
رسیو دستگاه ۱۳۹۶ ۲۶۹۳.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۶ ۱۹۲۷۵.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۶ ۹۷۱۸۷.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۶ ۳۸۸۱۱۲.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۶ ۱۳۳۴۲۹.۰۰
آرد کیلوگرم ۱۳۹۶ ۲۳۲۰.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۶ ۶۵۴.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۶ ۱۵۳۶۵.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۶ ۴۵۰۴.۰۰
کیف ۱۳۹۶ ۶۰۰.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۶ ۴۳.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۴۴۳۲۵۰.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۶ ۸۱۳۷۸.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۶ ۱۱۴۱۴۰۰.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۶ ۴۵۹۷.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۶ ۱۶۲۶۵۲۹.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۶ ۲۳۴.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۶ ۶۹۹۴۴.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۶ ۳۱۳۷.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۶ ۳۰۱.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۵۶۵۰.۰۰
پتو تخته ۱۳۹۶ ۲۳۰۳.۰۰
تجهیزات کامپیوتری ۱۳۹۶ ۲۷۵۶.۰۰
آدامس و شکلات بسته ۱۳۹۶ ۷۴۵۳.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۶ ۱۲۰۰۸۴۴.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۶ ۷۴۵.۰۰
ابزار آلات (دستی و برقی) دستگاه ۱۳۹۶ ۰.۰۰
خودرو دستگاه ۱۳۹۶ ۰.۰۰
تجهیزات جانبی ماهواره دستگاه ۱۳۹۶ ۲۰۱۲.۰۰
توتون و تنباکو کیلوگرم ۱۳۹۶ ۱۳۸.۰۰
مواد محترقه کیلوگرم ۱۳۹۶ ۰.۰۰
محصولات کشاورزی و منابع طبیعی کیلوگرم ۱۳۹۶ ۰.۰۰
سلاح قبضه ۱۳۹۷ ۲۴۶.۰۰
فشنگ ۱۳۹۷ ۲۰۷.۰۰
دیش دستگاه ۱۳۹۷ ۴۲۵۳.۰۰
رسیور دستگاه ۱۳۹۷ ۷۵۹.۰۰
ال ان بی دستگاه ۱۳۹۷ ۸۱۶۰.۰۰
داروی انسانی ۱۳۹۷ ۹۹۴۷۹.۰۰
سیگار پاکت ۱۳۹۷ ۳۲۵۸۰.۰۰
ملبوسات ثوب ۱۳۹۷ ۲۶۱۸۹.۰۰
دام و احشام ۱۳۹۷ ۱۲۱۰.۰۰
پارچه متر ۱۳۹۷ ۰.۰۰
کفش جفت ۱۳۹۷ ۷۰.۰۰
کیف ۱۳۹۷ ۰.۰۰
کود شیمیایی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۰.۰۰
موتور سیکلت ۱۳۹۷ ۱.۰۰
ابزار آلات (دستی و برقی) دستگاه ۱۳۹۷ ۲.۰۰
اقلام ضد فرهنگی ۱۳۹۷ ۴۴۴۹۶.۰۰
فرآورده های نفتی لیتر ۱۳۹۷ ۸۱۳۹۰۱.۰۰
لوازم خانگی و آشپزخانه دستگاه ۱۳۹۷ ۷۷۶.۰۰
لوازم آرایشی و بهداشتی ۱۳۹۷ ۱۱۹۴۱.۰۰
لوازم یدکی ۱۳۹۷ ۶۲۳۸۸.۰۰
مشروبات الکلی بطری و قوطی ۱۳۹۷ ۳۸۴۶۶.۰۰
گوشی موبایل دستگاه ۱۳۹۷ ۰.۰۰
میراث فرهنگی قلم ۱۳۹۷ ۳.۰۰
مواد خوراکی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۱۰۰۰۰.۰۰
مواد محترقه ۱۳۹۷ ۵۰۶۵۰.۰۰
خودرو دستگاه ۱۳۹۷ ۰.۰۰
تجهیزات جانبی ماهواره دستگاه ۱۳۹۷ ۱۲۹۰.۰۰
توتون و تنباکو کیلوگرم ۱۳۹۷ ۲۱۴.۰۰
موتور سیکلت دستگاه ۱۳۹۷ ۲۱.۰۰
محصولات کشاورزی و منابع طبیعی کیلوگرم ۱۳۹۷ ۲۰۰۰.۰۰