سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

جذب سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذاری خارجی


سال سرمایه مصوب(هزار دلار) سرمایه وارده (هزار دلار)
۱۳۹۴ ۰.۰۰ ۶۸۵۷۱.۰۰
۱۳۹۲ ۲۶۸۳۷.۰۰ ۳۷۹۱۹.۰۰
۱۳۹۷ ۶۰۱۸۲.۰۰ ۱۹۳۰۸.۰۰
۱۳۹۳ ۸۱۹۳۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۳۹۵ ۴۰۱۳۶۸.۰۰ ۱۸۷۱۳۳.۰۰
۱۳۹۶ ۴۵۷۶۶۳.۰۰ ۲۹۲۶۱.۰۰
۱۳۹۱ ۵۳۵۹۵۱.۰۰ ۳۱۰۲۹۸.۰۰
جمع ۱۵۶۳۹۳۱ ۶۵۲۴۹۰