سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

جذب سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذاری خارجی


سال سرمایه مصوب(هزار دلار) سرمایه وارده (هزار دلار)
۱۳۹۳ ۸۱۹۳۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۳۹۷ ۶۰۴۰۰.۰۰ ۲۵۲۵۸.۰۰
۱۳۹۶ ۴۵۷۶۶۳.۰۰ ۲۹۲۶۱.۰۰
۱۳۹۲ ۲۶۸۳۷.۰۰ ۳۷۹۱۹.۰۰
۱۳۹۴ ۰.۰۰ ۶۸۵۷۱.۰۰
۱۳۹۵ ۴۰۱۳۶۸.۰۰ ۱۸۷۱۳۳.۰۰
۱۳۹۱ ۵۳۵۹۵۱.۰۰ ۳۱۰۲۹۸.۰۰
جمع ۱۵۶۴۱۴۹ ۶۵۸۴۴۰