سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

توسعه شرکت های دانش بنیان

توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

دستگاه شاخص ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳
مقدار مقدار مقدار مقدار
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد محصولات ۲۱ ۹ ۶ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱۲ ۲ ۲ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تعداد شرکت دانش بنیان ۱۴ ۱۰ ۸ ۲
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد محصولات ۶ ۵ ۵ ۴
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۷ ۷ ۷ ۶
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعداد شرکت دانش بنیان ۲ ۲ ۱ ۱
پارک علم و فناوری تعداد محصولات ۴۰ ۴۴ ۱۷ ۹
پارک علم و فناوری تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱ ۳ ۷
پارک علم و فناوری تعداد شرکت دانش بنیان ۱۹ ۲۱ ۱۵ ۷
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد محصولات ۷ ۷ ۸ ۴
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات
دانشگاه بین الملل امام خمینی تعداد شرکت دانش بنیان ۱۰ ۸ ۷ ۵
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد محصولات ۲۸ ۲۰ ۱۲۵ ۴
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱۳ ۱ ۱
شرکت شهرکهای صنعتی تعداد شرکت دانش بنیان ۱۴ ۹ ۵ ۱
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد محصولات ۵ ۵ ۳۰
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۱ ۱ ۱۵
مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تعداد شرکت دانش بنیان ۳ ۱

جمع بندی توسعه کمی، میزان ثبت نوآوری و تولیدات شرکت های دانش بنیان

شاخص ۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳
تعداد محصولات ۱۰۷۹۰۱۹۱۲۳
تعداد ثبت نوآوری ها واختراعات ۳۳۱۱۲۸۱۶
تعداد شرکت دانش بنیان ۶۲۵۱۳۶۱۶