سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

بهبود توزیع درامد استان در راستای کاهش فقر

سال شهری استان روستایی استان شهری کشور روستایی کشور
۱۳۹۴ ۰.۲۹۰ ۰.۲۹۰ ۰.۳۷۰ ۰.۳۴۰
۱۳۹۲ ۰.۳۰۱ ۰.۳۷۵ ۰.۳۳۶ ۰.۳۴۱
۱۳۹۳ ۰.۳۰۰ ۰.۳۵۱ ۰.۳۴۴ ۰.۳۵۶
۱۳۹۱ ۰.۲۸۷ ۰.۳۶۶ ۰.۳۴۰ ۰.۳۵۹
۱۳۹۰ ۰.۲۷۹ ۰.۳۵۸ ۰.۳۴۱ ۰.۳۵۹
۱۳۸۹ ۰.۳۲۱ ۰.۳۸۸ ۰.۳۷۰ ۰.۳۹۶