سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

مشارکتهای مردمی

دستگاه اجرایی وضعیت پروژه پروژه روش پیشنهادی برای واگذاری ظرفیت قانونی پیشنهادی برآورد اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
شرکت آب منطقه ای جدید آبرساني از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهاي جنوب استان قزوين BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن چندمنظوره پونک B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۲۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفرورین بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۲۴۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید خانه تکواندو BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اقبالیه بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۳۳۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱۱ شهید بابایی آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
اداره کل ورزش و جوانان جدید توانمند سازی اقشار مردم محروم در روستا ها BOT ماده ۲۰ قانون الحاق
شرکت آب منطقه ای جدید استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر تاكستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن شطرنج غدیر BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۲۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت محتشم آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شال بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۹۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید پایگاه سلامت شماره ۱ مهرگان آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب و فاضلاب استان جدید احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۷۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید محل زیست تیم سلامت(سرایداری) شاهین تپه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید كتابخانه پرديس BLT ماده ۲۷ ۱۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی جدید مجتمع پرورش آبزیان شاهرود B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اقبالیه و چوبیندر بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۹۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید زمین پونک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۳۵۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید محل زیست تیم سلامت ارتش آباد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید پایگاه سلامت شماره ۱۰ محتشم(هلال احمر) آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب منطقه ای جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی البرز (ازمحل پساب البرز) BOT ۶۰۰۰۰.۰۰
جمعیت هلال احمر جدید استخر روباز چند منظوره BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بيمارستان قدس BOT ماده ۲۷ ۱۵۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شال بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۷۶۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۱۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید شبکه آبیاری و زهکشی اراضي كشاورزي مجاور تصفيه خانه فاضلاب شهر صنعتي البرز BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرستان البرز بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۱۱۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن اسکواش BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید آبرساني به شهر قزوين از چاه هاي بيدستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت مینودر آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفرورین بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۷۰۰۰۰.۰۰
جمعیت هلال احمر جدید استخر ورزشی BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۸۵۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت ولایت(بین الملل) آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر شریفیه بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق ۶۲۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید استخر روباز BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۳۵۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید سالن چندمنظوره پونک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۳۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید ستاد شبکه آبیک آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر ضیاآباد بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید پایگاه سلامت شماره ۱۵ سینا آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها (بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه)
شرکت آب منطقه ای جدید احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشتابی (از محل پساب قدیم آباد و البرز) BOT ۲۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بیمارستان ۷۰۰ تختوابی قزوین BOT ۲۱۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جدید بيمارستان روان BOT ماده ۲۷ ۲۴۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی جدید صدورو تمدید پروانه دامداری کوجک روستایی واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرضیاآباد بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای جدید تأمین و توزیع آب اراضی دشتابی بوئین زهرا از محل پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین و شهر صنعتی البرز BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۲۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید زمین چمن اقبالیه B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۴۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بوئین زهرا بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۵۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان جدید میدان چوگان قزوین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین جدید احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۱۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام طرح ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر تاکستان بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۴۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام سالن ورزشی شال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه شهید موسوی زرآباد R0T
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاء آباد ۱و۲ BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۹۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نیمه تمام آموزش کارآفرین پروری به مادران BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل سالن تنیس روی میز BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین چمن اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام مجتمع فرهنگی و هنری شال ساخت یا بازسازی، بهره برداری، پرداخت(اجاره و انتقال) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام زمین چمن مینودر ( آکادمی فوتبال ) BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۴۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی رشد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مرکزآموزشی رفاهی تاکستان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام مجتمع خدماتی و بهداشتی آبگرم BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۱۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ماهین BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۷۸۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام آبرسانی به شهر تاکستان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۳۴۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سرایداری الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن ورزشی مهرگان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۵۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب FOT ۲۱۶۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام ایستگاه پمپاژ بانک زمین طارم B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام احداث سالن ورزشی دانش اموزی اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه قدیمی روستای دولت آباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام زمین چمن مینودر B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۹۰۰۰.۰۰
اداره کل بهزیستی نیمه تمام فاز یک مرکزجامع توانبخشی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۳۰۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام الحاقی بیمارستان شهیدرجایی BOT ماده ۲۷ ۳۶۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام چمن مصنوعی شترک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی نیمه تمام احداث و تجهیز پارک جنگلی شهدای تاکستان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام احداث شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان (از محل پساب تاکستان) FOT ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام خانه فرهنگ زیاران BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل استخر کانون رشد ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه قدیمی شهید چمران R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام پروژه الحاقی بیمارستان شهید رجایی BOT
جمعیت هلال احمر نیمه تمام زمین اسکیت BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۴۸۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام مجتمع فرهنگی ورزشی مهرگان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۰۷۱۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر کانون رشد BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سرایداری آبیک BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر راه آهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام سدخاکی شاکین B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن چندمنظوره مهرگان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۵۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام بيمارستان الوند BOT ماده ۲۷ ۴۵۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر راه آهن BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام چمن شریفیه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۸۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۹۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام مجتمع گلخانه ای نودهک B0T/BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام طرح ارتقاء مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین بیع متقابل قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز ۵۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل استخر اوج BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه شهید آزاد زرآباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام پروژه مجتمع خدماتی، رفاهی و آموزشی BOT
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع ضیاء آباد مرکزی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۲۰۲۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل سالن بانوان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۱۹۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخرکانون الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام ایستگاه پمپاژ ده دو شاب واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام استخر مجموعه پیامبر اعظم (ص) BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام سالن هنرستان بوعلی سینا BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه زینبیه نیارک(مدرسه قدیمی) R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع الموت BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۱۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام تکمیل شبکه و ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب تاکستان بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۳۷۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام دیوارکشی مجموعه ورزشی امام خمینی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام آکادمی فوتبال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد نهب FOT قانون الحاق-تبصره۱۹ ۱۲۳۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل زمین چمن اسفرورین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی ثامن الائمه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه امام خمینی گازرخان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام مجتمع لاله الموت- انرژی اتمی BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان شرقی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۲۲۶۵۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد نهب BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۱۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن ورزشی ساج BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام احداث خطوط آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان FOT ۴۳۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام خانه فرهنگ معلم کلایه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام استخر دانش اموزی الوند BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام شهید مصطفی خمینی کوشک R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام خرید خدمت غربالگری رتینوپاتی ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام مجتمع خدماتی و بهداشتی معلم کلایه BOLT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۸۵۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع خرقان غربی BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۵۷۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب BOT ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن ورزشی امیرآباد کهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب استان نیمه تمام مطالعه و انجام ارتقا کیفی تصفیه خانه فاضلاب بوئین زهرا بیع متقابل ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰۰.۰۰
شرکت آب منطقه ای نیمه تمام ساختمان سد بالاخانلو FOT ۱۲۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری بوئین زهرا BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل استخر راه آهن BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۸۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل اردو گاه یانس اباد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام واگذاری انجام ریپورتهای تصویربرداری مراکز درمانی تابعه دانشگاه BOT ماده ۴۶ آیین نامه مالی معاملاتی
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه بویین زهرا B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی نیمه تمام جنگلکاری و توسعه جنگل و احداث و تجهیز پارک جنگلی تاکستان B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری تاکستان BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۵۰۰.۰۰
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام طب كار BOT ماده ۲۷ ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام زمین چمن دانسفهان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیمه تمام کمپ گردشگری تاکستان BOO ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۸۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام سدخاکی چنگوره واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیمه تمام تالار شهر قزوین BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام تکمیل مجتمع ورزشی گلها BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه شهید خضری R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیمه تمام پروژه بیمارستان الوند BOT
جمعیت هلال احمر نیمه تمام مرکز اداری، تجاری، درمانی و فرهنگی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام استخر آبیک B0T/BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۲۵۰۴۸.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخرکانون الوند BOT ماده ۲۷ ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده۲۷ قانون الحاق(۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیمه تمام استخر کانون رشد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی نیمه تمام ایستگاه پمپاژ چرشدره واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام تکمیل احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک بیع متقابل/BOT قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۰ قانون الحاق،(مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت فضای سبز
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مجموعه ورزشی بیدستان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه آیت اله خامنه ای سیردان R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین نیمه تمام تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع قاقازان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۱۸۸۰۰۰.۰۰
شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین نیمه تمام تکمیل شبکه و ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب قزوین بیع متقابل/BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۶۵۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام تکمیل سالن ورزشی کورانه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۷۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام سالن بدمینتون BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۴۶۰۰.۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیمه تمام مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران قزوین ساخت یا بازسازی، بهره برداری، پرداخت(اجاره و انتقال) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان نیمه تمام خوابگاه ورزشی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۴۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام سالن ورزشی خیری هنرستان مصطفی طاهر خانی BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش و پرورش نیمه تمام مدرسه۱۷شهریور کشکدشت R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل ورزش و جوانان در حال بهره برداری بازسازی سالن بعثت تاکستان R0T ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۶۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی در حال بهره برداری نهالستان سبحان BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل ورزش و جوانان در حال بهره برداری بازسازی چمن آبیک (مجموعه پیامبر اعظم ) R0T ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۸۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بهره برداری ساختمان کاسپین (هرطبقه مجزا) BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی در حال بهره برداری نهالستان بیابانی میلاد BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری پیامبراعظم اقبالیه BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری دیوار کشی زمین فوتبال R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۵۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری خانه فرهنگ زیاران اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری تعمیرات و موتورخانه استخربوستان ROLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۴۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی آماده بهره برداری سدخاکی پرسپاسنج واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره) ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۰۰۰۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آماده بهره برداری احداث مرکز ارتقا مهارت شهرک کاسپین BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۳۵۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی آماده بهره برداری تولید نهال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری زمین چمن مصنوعی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری خانه فرهنگ معلم کلایه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن ۲۵۰۰نفره (لوله کشیگاز و تعمیرات) R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۵۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده بهره برداری مجتمع لاله (الموت) انرژی اتمی BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری زمین چمن طبیعی تختی R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری خرمدشت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن وزنه برداری BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۳۰۰.۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده بهره برداری سالن ورزشی بوئین زهرا فروش ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۰.۰۰
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آماده بهره برداری احداث مرکز ارتقا مهارت شهرک لیا BOO ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ۳۰۰۰.۰۰
اداره کل منابع طبیعی آماده بهره برداری تولید نهال BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۵۵۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری خرمدشت BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن بعثت R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۶۰۰.۰۰
اداره کل جهاد کشاورزی آماده بهره برداری تولید بذر گواهی شده غلات مشارکت ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری تعمیرات و موتورخانه یحیی اباد R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۵۰۰.۰۰
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده بهره برداری مجتمع خدماتی و بهداشتی آبگرم BOLT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۱۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری زمین چمن مصنوعی پیامبراعظم R0T ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۸۰۰.۰۰
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده بهره برداری مجتمع فرهنگی وهنری پیامبراعظم اقبالیه اجاره ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۲۰۰۰.۰۰
اداره کل ورزش و جوانان آماده بهره برداری سالن ورزشی ارداق BOT ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰.۰۰
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده بهره برداری مجموعه ورزشی کارگران تاکستان فروش ماده ۲۷قانون الحاق (۲) ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده شرکت آب منطقه ای
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
آبرسانی به استان قزوین از سد طالقان BOT ماده ۲۰ قانون الحاق ۶۳۰۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۳۰۰ ۲۵۲۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
احداث تصفیه خانه آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر شمالی استان قزوین و روستاهای مسیر ساخت یا BOT ‎/ ROT(بازسازی، بهره برداری و انتقال) ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۵۰۰۰۰.۰۰ ۳۶ ۳۰۰ ۱۵۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
مجموعه تاریخی و فرهنگی سرای سعدالسلطنه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۲۰ قانون الحاق ۰.۰۰ ۲۴۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
حمام و خانه بهروزی مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۱۲۰۰۰.۰۰ ۶ ۲۴۰ ۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه تاریخی رئوفی اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۲.۰۰
آب انبار مسجد جامع اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۳.۰۰
آب انبار حکیم اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۵۰
آب انبار حاج کاظم مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰
آب انبار آقا مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه های تاریخی آرازی اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۰۰.۰۰ ۱.۴۰
بازارها و کاروانسراهای تاریخی حاج موسی مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه های تاریخی یزدی ها مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
آب انبار سردار مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
کلیسای کانتور اجاره صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۳۰
خانه تاریخی زعیم مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
خانه حاج محمود بهشتی مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
چاپخانه تاریخی اتحاد مدیریت و بهره‌برداری صندوق احیاء ۱۵۰.۰۰ ۳ ۱۲ ۲۰۰.۰۰ ۰.۰۰
کمپ گردشگری معلم کلایه فروش ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۲۰۰.۰۰ ۸ ۱۰۰۰.۰۰
واگذاری بنای تاریخی گراند هتل ROLT صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (ماده ۱۱۴ ق ب چهارم) ۹۰۰۰۰.۰۰ ۳۱ ۳۶۰ ۱۸۰۰۰۰۰.۰۰ ۱۲۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل ورزش و جوانان
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
سالن باستانی شهدا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۸۰
سالن حجاب اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۸۰.۰۰ ۱۳.۳۰
سالن جانبازان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۸۰.۰۰ ۱۲.۷۰
سالن پارسه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۵۰.۰۰ ۲.۵۰
سالن شهیدرجایی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۵۰.۰۰ ۳۷.۵۰
سالن عفاف غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۲۳.۳۰
سالن پاسارگاد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۵۰.۰۰ ۲۹.۲۰
سالن وزنه برداری غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۱.۰۰
استخر غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۲۰۰.۰۰ ۱۶۶.۷۰
سالن کوهین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۵۰
سالن محمود آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۷.۰۰
سالن میلاد اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۱.۱۰
سالن بعثت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۹۰
خانه تیراندازی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۸.۳۰
سالن حجاب غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۴۵۰.۰۰ ۳۸.۴۰
سالن جودو غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۴۰
زمین تنیس خاکی غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۰۰.۰۰ ۳.۲۰
سالن کاراته غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۴.۲۰
سالن کشتی مینودر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۳.۸۰
آژانس غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۰.۰۰ ۲.۲۰
استخر شهیدرجایی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰۰.۰۰ ۶.۷۰
سالن شیداصفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن تکواندو غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۴.۲۰
سالن شطرنج غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن ژیمناستیک غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۱۲.۵۰
زمین تنیس خاکی مینودر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۶۰۰.۰۰ ۸.۳۰
سالن رزمی اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۷۰
سالن کشتی اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۰۰
سالن ورزشی نظام آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن تنیس روی میز غدیر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۷.۰۰
استخر شهدای غواص اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۶۰۰.۰۰ ۱۰.۳۰
سالن ورزشی سیردان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی آقا بابا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره بکندی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره کلج مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ناشنوایان مینودر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۵۰.۰۰ ۱۲.۵۰
سالن ورزشی میهن اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۰.۸۰
چمن مصنوعی تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن والفجر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۷.۵۰
استخر تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲۸.۹۰
سالن ولایت اسفرورین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۷۵
سالن امام خمینی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۵.۷۰
سالن ژیمناستیک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۷۵
سالن رزمی شهید آوینی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۷۰
سالن وزنه برداری اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن حجاب اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۴.۲۰
سالن بعثت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۳۰
سالن ورزشی فارسجین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره ضیا آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۴۰
سالن باستانی قمربنی هاشم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۰۰
سالن ورزشی خرمدشت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۳۰
زمین چمن طبیعی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۶.۷۰
سالن چند منظوره میلاد نرجه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی لوشکان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن چند منظوره نیکویه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی یحیی آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن جدید نرجه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۰۰
سالن شهدا اسفرورین (جدید) اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۰۰
سالن بعثت دانسفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۸۰
سالن کشتی تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۵۰
سالن تختی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۱.۳۰
استخر گلستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۵۷.۵۰
سالن سگز آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۴۰
سالن حجاب بانوان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۲۵
سالن کوثر دانسفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۸۰
سالن شهدا شال اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲.۸۰
سالن میلاد شهرک مدرس مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی عصمت آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۳۰
زمین چمن طبیعی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۰۰
سالن شهرستانک مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی خوزنین مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی آوج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۷۰
سالن ورزشی آبگرم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۱۰
سالن ورزشی ارتش آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن میهن(بانوان البرز) اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱۶.۷۰
چمن مصنوعی محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۶.۳۰
چمن مصنوعی شریفیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۴.۲۰
سالن رزمی محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۴.۶۰
سالن بانوان محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲۵.۸۰
سالن شهدا محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۲۳.۵۰
سالن بعثت الوند اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۸.۳۰
سالن امام علی بیدستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۷.۵۰
چمن مصنوعی الوند اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۵.۰۰
سالن علی ابن ابی طالب اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲۴.۳۰
سالن ورزشی میثاق شریفیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۵.۰۰
سالن ورزشی پیریوسفیان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی حصار خروان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی کمال آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی نصرت آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن کشتی محمدیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۳۰
چمن مصنوعی پیامبراعظم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۳.۵۰
سالن ورزشی خاکعلی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۳.۵۰
سالن ورزشی بعثت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۶.۷۰
سالن ورزشی کوثر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱۱.۷۰
سالن ورزشی پیامبر اعظم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱۱.۰۰
سالن ورزشی ژیمناستیک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۷.۵۰
سالن رزمی تختی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۲.۳۰
سالن میهن بانوان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰
چند منظوره ۲ قشلاق مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
چند منظوره۱ قشلاق مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن شهدای زیاران مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن کوچک ناصر آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ناصرآباد میرپنجی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
باستانی شهید نظافتی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۱.۱۰
زمین چمن قشلاق مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۲۵۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن تیراندازی هدف اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۰.۰۰ ۱.۷۰
استخر شال BOT ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ ۲۱۰۰۰.۰۰ ۲۴ ۲۱۶ ۲۳۲۴.۰۰
سالن بعثت ROLT ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ ۱۰۰۰.۰۰ ۲ ۷۰ ۴۲۲.۰۰ ۱۵.۰۰
سالن محمودآباد BOT ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ ۲۰۰۰.۰۰ ۴ ۲۱۲ ۲۸۶.۰۰
تعمیر و بازسازی سالن امام علی R0T ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۱۳.۰۰ ۲ ۸۲ ۱۱۱۳.۰۰ ۰.۰۰
زمین هندبال ساحلی BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۲۸۸.۰۰ ۲.۵ ۷۹ ۱۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی پارسه BOT ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۱۱۰۰.۰۰ ۲.۵ ۷۹ ۱۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن فجر شریفیه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰۰.۰۰
سالن ورزشی ضیاءآباد ساخت یا BOT ‎/ ROT(بازسازی، بهره برداری و انتقال) ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) ۶۰۰.۰۰ ۴ - ۱۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰
سالن ورزشی آقا بابا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۰۰.۰۰
چمن مصنوعی شریفیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۰۰.۰۰
سالن ورزشی نصرت آباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۵۰.۰۰
استخر تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۵۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
سی تی اسکن و سونوگرافی مرکز بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰
فیزیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۴۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۴۰.۰۰ ۰.۰۰
فیزیوتراپی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۳۶.۰۰ ۰.۰۰
شنوایی شناسی مرکز آموزشی و درمانی کوثر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۴.۰۰ ۰.۰۰
بینایی سنجی بیمارستان بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۲۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۲۵.۰۰ ۰.۰۰
واحد اسکرین مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۹.۰۰ ۰.۰۰
سنگ شکن مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۵۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۵۶۶.۰۰ ۰.۰۰
اکو مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۷.۰۰ ۰.۰۰
واحد روانشناسی مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵۸.۰۰ ۰.۰۰
الکترومیوگرافی مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳۶.۰۰ ۰.۰۰
خدمات بستری و دیالیز بیمارستان ولیعصرآبیک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۱۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۱۲.۰۰ ۰.۰۰
خدمات بستری و دیالیز بیمارستان رحیمیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۱۴.۰۰ ۰.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خاکعلی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۷۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۳۸.۰۰ ۹۷.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آوج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۲۹.۰۰ ۵۹.۷۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آبگرم اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۰۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۵۷.۰۰ ۱۰۰.۷۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شریف آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵۹۶.۰۰ ۲۱۷.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوئین زهرا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۳۷۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۹۱۹.۰۰ ۲۸۰.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دانسفهان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۵۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۲۷.۰۰ ۱۲۱.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ارداق اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۴۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴۷.۰۰ ۹۵.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شال اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۲۸۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۰۳۴.۰۰ ۱۹۰.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سگز آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۳۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۸۱.۰۰ ۹۴.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۹۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۲۲.۰۰ ۴۰.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۲ تاکستان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۸۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۱۱.۰۰ ۵۷.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسفرورین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۵۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۴۴۲.۰۰ ۱۵۴.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ضیاء آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۹۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۰۶.۰۰ ۱۰۸.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خرمدشت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۸۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۸۳.۰۰ ۹۰.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نرجه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۹۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۱۷.۰۰ ۹۹.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱ قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱۴.۰۰ ۲۸.۰۰
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰ قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۲۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶۱.۰۰ ۳۵.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۱۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۰۳.۰۰ ۱۰۹.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصر آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۴۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳۰۱.۰۰ ۱۱۲.۲۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۱۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۴۹.۰۰ ۸۴.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی رازمیان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۰۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۲۳.۰۰ ۳۳.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی معلم کلایه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۶۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱۴.۰۰ ۳۰.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۷۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۵.۰۰ ۲۲.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ اقبالیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۷۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۰۷.۰۰ ۴۷.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کوهین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۳۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۰۴.۰۰ ۵۲.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۱۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۵۹.۰۰ ۷۶.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۸۰.۰۰ ۴۶.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۱۰.۰۰ ۳۸.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصر آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۱۵.۰۰ ۴۸.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۰۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۶۵.۰۰ ۳۳.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۲۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۱۰.۰۰ ۴۳.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۵.۰۰ ۱۳.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۷۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۲۲.۰۰ ۴۷.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار ولیعصر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۳۵.۰۰ ۳۲.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۸۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۰۱.۰۰ ۴۰.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۴۶.۰۰ ۴۲.۲۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیر یوسفیان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۴۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۸۷.۰۰ ۷۰.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۱۴.۰۰ ۵۴.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۲۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۵۴.۰۰ ۵۱.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۸۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۱۵.۰۰ ۱۰۶.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۹۲.۰۰ ۶۴.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۲۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۶.۰۰ ۱۹.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۱۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۱۰.۰۰ ۷۶.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۵۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۰۲.۰۰ ۷۹.۷۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پناه آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۷۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۴۲.۰۰ ۵۶.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۴۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۸۰.۰۰ ۲۰.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۱.۰۰ ۲۲.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صادق آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۶۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۴۸.۰۰ ۳۸.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۷.۰۰ ۲۲.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیکوئیه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱۷.۰۰ ۳۲.۷۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۸.۰۰ ۱۶.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یحیی آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۳۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۳۶.۰۰ ۸۶.۶۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آقابابا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۰۳.۰۰ ۹۳.۱۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۲۰.۰۰ ۱۶.۵۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۹۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۹۸.۰۰ ۲۴.۲۵
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۷۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۴۴.۰۰ ۱۱۴.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۸.۰۰ ۱۲.۳۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۴۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۹۱.۰۰ ۳۷.۰۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۳۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۵۹.۰۰ ۱۰۲.۸۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رجائی دشت اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۹۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۴۳.۰۰ ۴۱.۴۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۴.۰۰ ۹.۹۰
داروخانه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۳.۰۰ ۱۳.۷۰
واحد اسکرین مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱.۸۹ ۰.۰۰
خدمات بستری و دیالیز بیمارستان خصوصی ولیعصرآبیک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۷۱۱.۰۰ ۰.۰۰
خدمات بستری بیمارستان خیریه رحیمیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۱۳.۰۰ ۰.۰۰
شنوايي سنجي بیمارستان کوثر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - - ۱۳۴.۰۰ ۰.۰۰
واحد دیالیز قزوین سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۸ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
واحد دیالیزتاکستان سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سی تی اسکن بیمارستان شهیدرجایی سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
ام.آر.آی بیمارستان شهیدرجایی سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سی تی اسکن بیمارستان قدس سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس سهم‌الشرکه ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۶ ۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
احداث مرکز رادیوتراپی خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ - ۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خاکعلی خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی آبگرم خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصارولیعصر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهیدآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیریوسفیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شریف آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۷۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۷۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نصرت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۱۴.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سگزآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شال خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۲۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۲۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بوئین زهرا خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۸۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۸۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ارداق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دانسفهان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۰۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیکوئیه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یحیی آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۸.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی صادق آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پناه آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نرجه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خرمدشت خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ضیاء آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۵.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اسفرورین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۴.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماهین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی رازمیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۸.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱مینودر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۸.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ راه آهن خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰شهید بلدیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آقابابا خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۶.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۹.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زوارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کوهین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۰.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رجائی دشت خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اقبالیه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۹۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۹۲.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۱.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۳.۰۰ ۰.۰۰
رادیولوژی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قشلاق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۱.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زیاران خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوندج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اردلان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارتش آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلنجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۵۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۵۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصارولیعصر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهیدآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۱۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۱۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پیریوسفیان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۴۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۴۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حصار خروان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۴۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۴۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باورس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۳۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۳۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نصرت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۲۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۲۹.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آراسنج خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۸۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۷.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لهارد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۷۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۷۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی عصمت آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۶۱.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۶۱.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک مدرس خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۲۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۲۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۶۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۶۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاهین تپه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۶۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۶۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شنستق خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شاکین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلات خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فارسجین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ماهین خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۱ خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۹۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱ خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۷۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۷۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره ۱۰ خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۰۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نظام آباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کورانه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۹۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۹۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سیردان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۷۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی زوارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۵.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ترازان خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۸۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۸۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دستجرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی اورکن کرد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۲۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۲۶.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی چوبیندر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۸۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۸۸.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی اقبالیه خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۱۶۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۶۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ناصرآباد خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۳۸۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۸۴.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نیارک خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۳.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۳.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یارود خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۲.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۲.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تلاتر خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۴۷.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۷.۰۰ ۰.۰۰
آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی آلتین کش خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۵۶.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰
داروخانه شهری (۲۵ مورد) خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۸۳۷۹.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۴۴۹.۰۰
داروخانه مراکز روستایی (۳۷ مورد) خرید خدمت ماده ۸۸ قانون تنظیم ۲۰۹۸۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۳۶۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
خانه تئاتر اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۱۸.۰۰ ۴.۰۶
خانه رباتیک اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ ۱۲ ۱۵.۰۰ ۴.۹۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل آموزش و پرورش
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
درمانگاه فرهنگیان اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۶۰.۰۰ ۲.۵۰
دبیرستان قدیمی اسدآبادی اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۱۹۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۷۸.۰۰ ۱۶.۵۰
مدرسه قدیمی نبی اکرم اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۱۸۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰۸۰.۰۰ ۱۵.۰۰
مدرسه دستمند اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۴۹۵.۰۰ ۱۲ ۱۱ ۲۲۰.۰۰ ۴۱.۲۵
اداره سابق آموزش و پرورش منطقه مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه امیرکبیر مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه امام خمینی(ره) اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۵.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۳۴.۰۰ ۰.۴۰
مدرسه امید انقلاب محمدیه اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۳۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۲۴۰.۰۰ ۲.۵۰
دبستان شهید مفتح الوند اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۱۸.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۹۶.۰۰ ۱.۵۰
واحد مسکونی مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه شبانه روزی زوارک اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۳۵۴.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۸۰.۰۰ ۲۹.۵۰
مدرسه سمیه مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مدرسه سابق مهدیه مدیریت و بهره‌برداری بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ ۱۲ ۱۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
مجتمع سنبل اجاره بندب ماده۴۳ ،بند ب ماده ۷ قانون وصول و... ۰.۰۰ - ۱۲ ۷۵.۰۰ ۵۳.۰۰
مدرسه دانش(عصمت آباد) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۷۷۴.۰۰ ۰.۰۰
آیت اله کاشانی حصار مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۸۹.۰۰ ۰.۰۰
امام رضا (ع) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۷۷۴.۰۰ ۰.۰۰
امام صادق(ع) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۷۰۸۲.۰۰ ۰.۰۰
امیرالمومنین(ع) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۹۹.۰۰ ۰.۰۰
باقر العلوم مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۸۷۶۹.۰۰ ۰.۰۰
بشارت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۹۹.۰۰ ۰.۰۰
بلال مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۲۲.۰۰ ۰.۰۰
جنداله مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۴۴.۰۰ ۰.۰۰
حجاب مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۸۳۶۹.۰۰ ۰.۰۰
دانش مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۸۳۲۸.۰۰ ۰.۰۰
زنده یادسمیه کاکاوند مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۴۹۰۶.۰۰ ۰.۰۰
سپاس (۳) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۱.۰۰ ۰.۰۰
شهدای گمنام مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۶۶۳.۰۰ ۰.۰۰
شهید احمد کاظمی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۳۳.۰۰ ۰.۰۰
شهید زهرایی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۹۶۳۵.۰۰ ۰.۰۰
شهید علی نژادچمن امیرآباد مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۷۸.۰۰ ۰.۰۰
شهید مرتضی مصلائی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۰۳۶۷.۰۰ ۰.۰۰
شهیدزارعی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۱۷۵.۰۰ ۰.۰۰
شهیدزنگنه مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۸۹.۰۰ ۰.۰۰
غدیر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۴۲۲.۰۰ ۰.۰۰
نازنخ مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۹۵۴۶.۰۰ ۰.۰۰
هجرت مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۶۶.۰۰ ۰.۰۰
یازهرا(س) مدیریت و بهره‌برداری ماده ۴۱ قانون الحاق ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۳۳.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل تبلیغات اسلامی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
کتاب شهر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰
خبرگزاری مهر مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
سپهر برادران مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
سپهر خواهران مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
اتحادیه موسسات قرآن مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
کانون مداحان مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
شورای هیاتهای مذهبی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
مجتمع کانون های فرهنگی مدیریت و بهره‌برداری ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
بیمه دانا اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰.۰۰ ۸۴.۰۰
خدمات پذیرائی اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۰.۰۰ ۳۶۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
خانه سازمانی فروش ماده ۸ قانون ساماندهی ۱۹۰۰.۰۰ - - ۲۴.۰۰ ۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
مجموعه فرهنگی ،ورزشی کارگران نور قزوین اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۲۴ ۰.۰۰ ۹۰۰.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل بهزیستی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست محمديه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۵۷.۰۰ ۷۲.۰۰
ساختمان پيشگيري سابق خ ۲۲ بهمن اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰
ساختمان سابق خوابگاه خيام اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۷۸۳.۰۰ ۹۰.۰۰
مجتمع رازمیان اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۴۵.۰۰ ۶.۰۰
مرکزنگهداری کودکان بی سرپرست حليمه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۰۶۸.۰۰ ۱۵۶.۰۰
مجتمع(کریم اهل بیت ) اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۶۸.۰۰ ۸۴.۰۰
مجتمع بازيار اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۹۱.۰۰ ۴۰.۸۰
قسمتي از مجتمع شهیدرجایی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۴۹۷۵.۰۰ ۱۳۲.۰۰
مجتمع ۷۲ تن نانوایی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۸۵.۰۰ ۴۲.۰۰
مجتمع بهزیستی ۷دی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۷۶.۰۰ ۲۹.۴۰
مجتمع ۷۲ تن امین اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۲۰.۰۰ ۹۶.۰۰
مجتمع ۷۲ تن طلیعه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۰۰۷.۰۰ ۹۶.۰۰
طبقه دوم ساختمان خ پاسداران بويين زهرا اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۵۶۵.۰۰ ۳۰.۰۰
مجتمع حصارخروان اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰
ساختمان خ نواب كوچه شهيد قاسمي (اوتیسم سابق) اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۵۳۸.۰۰ ۴۲.۰۰
مجتمع ضياآباد اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۹۷۸.۰۰ ۲۴.۰۰
مجتمع کوهین اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۳۷۷.۰۰ ۷۸.۰۰
مجتمع معلم کلایه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۱۷۷.۰۰ ۷.۸۰
مجتمع چوبيندر اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۶.۰۰ ۶۰.۰۰
ساختمان خ نواب تاكستان اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۶۹.۰۰ ۶.۶۰
بویین زهرا خ معلم غربی اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۶۰.۰۰ ۴۲.۰۰
ساختمان سابق بویین زهرا اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۲۰۹.۰۰ ۹۶.۰۰
مجتمع اقباليه اجاره ماده ۲۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۳۰۲.۰۰ ۱۲.۰۰
پروژه‌های واگذارشده اداره کل راه و شهرسازی
پروژه روش واگذاری ظرفیت قانونی استفاده شده مبلغ سرمایه‌گذاری دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار صرفه‌جویی شده درسال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد ماهیانه دولت از اجاره (میلیون ریال)
سالن ورزشی مهرگان اجاره ماده ۸۸ قانون تنظیم ۰.۰۰ - ۱۲ ۱۲۰.۰۰ ۰.۰۰