سامانه رصد و پایش اقتصاد مقاومتی استان قزوین

رونق تولید وخروج بنگاه ها از رکود


گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۵/۱۲/۲۷
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم نامه معاون اول طرح های نیمه تمام و راکد جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۳ ۵۳.۰۰ ۴۱۱۴۵۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵۵۷۸۵.۰۰ ۱.۰۰ ۳۵۰۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲۰۰۰.۰۰ ۶۴ ۵۰۲۲۴۳
تجارت ۶ ۷۳.۰۰ ۷۵۸۴۵۷.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳۶۸۵۳.۰۰ ۹.۰۰ ۴۳۴۴۹۹.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۱۴۳ ۱۸۲۹۸۰۹
صادرات ۹ ۴۸.۰۰ ۲۶۹۳۰۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۵۲۴۹۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۷۶۸۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۵۵۸۰.۰۰ ۱۰۲ ۱۲۸۹۹۰۰
ملت ۷ ۷۲.۰۰ ۷۳۸۶۷۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۱۲۶۶۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۹۸۳۳۰۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲۳ ۱۹۳۴۶۳۹
سپه ۲ ۸۳.۰۰ ۷۳۳۰۵۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲۶۰۰۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۲۳۶۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۱۱۶ ۲۰۹۵۰۵۰
کشاورزی ۴ ۲۵۰.۰۰ ۸۶۱۸۰۴.۰۰ ۸۸.۰۰ ۳۹۵۰۹۷.۰۰ ۴.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۸۳۶۸۰.۰۰ ۳۴۲ ۱۳۸۳۹۰۱
رفاه ۱۶ ۲۳.۰۰ ۱۰۷۹۹۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳۳۴۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۳ ۵۹۱۳۳۰
صنعت و معدن ۱۵ ۳۵.۰۰ ۴۲۰۸۰۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹۰۸۲۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۳۴۹۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۸۲۲۱۳.۰۰ ۶۱ ۸۶۰۷۲۳
توسعه صادرات ۱ ۶.۰۰ ۱۵۲۵۰۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴۷۶۵۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲ ۳۰۸۱۵۰
توسعه تعاون ۱۳ ۱۹.۰۰ ۵۱۹۰۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۶۴۶۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸۴ ۱۰۸۳۶۰
انصار ۳.۰۰ ۱۰۴۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳ ۱۰۴۰۰
شهر ۸ ۳.۰۰ ۴۱۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳ ۴۱۵۰۰
آینده ۱۰ ۲.۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳۹۹۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴ ۱۳۹۹۰
سامان ۱.۰۰ ۹۸۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۹۸۰۰
کارآفرین ۲.۰۰ ۳۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲ ۳۰۰۰۰
اقتصاد نوین ۱.۰۰ ۲۲۴۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۲۲۴۰
جمع کل: ۶۷۴۴۶۰۹۸۷۶۳۲۴۱۸۹۱۱۵۶۹۶۴۵۱۱۰۰۳۱۳۳۹۴۴۷۳۱۰۹۴۱۱۰۱۲۰۳۵

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم نامه معاون اول طرح های نیمه تمام و راکد جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱۰۴.۰۰ ۴۴۳۰۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵۵۸۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳۵۰۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲۰۰۰.۰۰ ۱۱۵ ۵۳۳۸۰۰
تجارت ۷۳.۰۰ ۸۵۰۰۰۰.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۳۶۹۰۰.۰۰ ۹.۰۰ ۴۳۴۵۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۰۰.۰۰ ۱۴۳ ۱۹۲۱۴۰۰
صادرات ۵۳.۰۰ ۳۱۷۰۰۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۵۲۵۰۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۷۶۸۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۵۵۸۰.۰۰ ۱۰۷ ۱۳۳۷۶۰۰
ملت ۶۸.۰۰ ۷۰۹۰۰۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۱۲۷۰۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۹۸۳۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۹ ۱۹۰۵۰۰۰
مسکن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
سپه ۸۸.۰۰ ۷۳۸۰۰۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲۶۰۰۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۲۳۶۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲۰۰۰۰.۰۰ ۱۲۱ ۲۱۰۰۰۰۰
کشاورزی ۱۹۹.۰۰ ۸۰۳۰۰۰.۰۰ ۸۸.۰۰ ۳۹۵۱۰۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲۸۳۰۰۰.۰۰ ۲۹۱ ۱۳۲۵۱۰۰
رفاه ۲۳.۰۰ ۱۰۱۰۰۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳۳۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴۷۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۳ ۵۸۴۳۰۰
صنعت و معدن ۳۴.۰۰ ۴۰۱۰۰۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹۰۸۰۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۳۴۹۱۰۰.۰۰ ۳.۰۰ ۸۲۰۰۰.۰۰ ۶۰ ۸۴۰۹۰۰
توسعه صادرات ۶.۰۰ ۱۳۱۰۰۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴۷۷۰۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱۰۸۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲ ۲۸۶۷۰۰
توسعه تعاون ۱۹.۰۰ ۴۲۰۰۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۶۵۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸۴ ۹۸۵۰۰
انصار ۳.۰۰ ۱۱۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳ ۱۱۰۰۰
دی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
شهر ۲.۰۰ ۴۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲ ۴۰۰۰۰
آینده ۳.۰۰ ۱۱۰۰۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵ ۱۵۰۰۰
سامان ۱.۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۱۰۰۰۰
کارآفرین ۱.۰۰ ۱۰۰۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱ ۱۰۰۰۰
اقتصاد نوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
پارسیان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
پاسارگاد ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
سینا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۰
جمع کل: ۶۷۷۴۶۱۷۰۰۰۳۲۴۱۸۹۱۳۰۰۹۶۴۵۱۱۰۰۰۱۳۳۹۳۵۸۰۱۰۹۷۱۱۰۱۹۳۰۰

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۶۷.۰۰ ۳۱۷۳۴۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۸۵ ۳۷۴۲۵۳
تجارت ۴ ۶۶.۰۰ ۸۸۲۰۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۳ ۱۶۷۸۹۸۸
صادرات ۳ ۴۵.۰۰ ۵۸۵۱۸۷.۰۰ ۹۰.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۳۵ ۲۰۲۱۴۸۰
ملت ۲ ۳۸.۰۰ ۴۷۸۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۳ ۱۳۳۹۹۳۶
سپه ۸ ۵۵.۰۰ ۵۲۰۶۴۰.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۳۷۸۲۱.۰۰ ۱۴۲ ۱۳۵۸۴۶۱
کشاورزی ۶ ۱۵۴.۰۰ ۴۴۲۳۷۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۱۹۲ ۴۹۰۷۴۴
رفاه ۱۲ ۱۸.۰۰ ۷۸۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۲ ۹۶۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۵.۰۰ ۳۲۹۹۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۷۶۸۸۱.۰۰ ۴۳ ۷۰۶۷۸۱
پست بانک ۲۵۵ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۴ ۲۴.۰۰ ۶۳۰۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۳۷ ۷۰۷۴۰
انصار ۱۵ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۳.۰۰ ۲۶۰۰۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶۲۷۰۰.۰۰ ۱۵ ۸۸۷۰۰
پاسارگاد ۲۲ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۵۰۳۳۸۳۳۴۴۱۴۳۲۴۵۹۵۱۹۲۹۳۵۸۴۲۸۶۳۳

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۹۸.۰۰ ۴۲۰۱۴۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۱۶ ۴۷۷۰۵۹
تجارت ۷ ۶۹.۰۰ ۹۷۲۰۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۶ ۱۷۶۸۹۸۸
صادرات ۳ ۵۱.۰۰ ۶۴۸۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۸۵۱۸۰
ملت ۲ ۴۱.۰۰ ۵۶۱۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۶ ۱۴۲۲۹۳۶
سپه ۸ ۶۰.۰۰ ۵۳۹۵۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۲ ۱۴۷۴۷۷۷
کشاورزی ۵ ۱۸۴.۰۰ ۵۵۱۱۳۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۲۲۲ ۵۹۹۵۰۴
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۳۷۶۷۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۷۶۹۴۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۲۹.۰۰ ۷۳۸۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۲ ۸۱۵۴۰
انصار ۱۴ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۴.۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۲۰ ۹۶۴۰۰
پاسارگاد ۲۱ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۵۹۲۴۳۹۶۲۲۷۴۳۰۴۷۱۵۱۸۸۱۰۲۲۹۱۱۱۴۱۵

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۰۳.۰۰ ۴۴۵۶۴۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۲۱ ۵۰۲۵۵۹
تجارت ۷ ۷۰.۰۰ ۹۸۹۰۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۷ ۱۷۸۵۹۸۸
صادرات ۳ ۵۱.۰۰ ۶۴۸۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۸۵۱۸۰
ملت ۵۲ ۱۹۳.۰۰ ۵۷۶۳۳۹.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۲۴۸ ۱۴۳۸۱۳۵
سپه ۸ ۶۰.۰۰ ۵۳۹۵۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۲ ۱۴۷۴۷۷۷
کشاورزی ۲۵ ۴۱.۰۰ ۵۶۱۱۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۷۹ ۶۰۹۵۰۵
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۳۸۲۷۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۷۷۵۴۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۲۹.۰۰ ۷۳۸۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۲ ۸۱۵۴۰
انصار ۱۴ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۴.۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۲۰ ۹۶۴۰۰
پاسارگاد ۲۱ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۶۰۷۴۴۶۹۹۲۷۴۳۰۴۷۱۵۱۸۸۱۰۳۷۹۱۸۵۱۱۵

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۰۸.۰۰ ۴۵۳۳۲۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۲۶ ۵۱۰۲۳۹
تجارت ۶ ۷۲.۰۰ ۱۰۲۴۴۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۹ ۱۸۲۱۳۸۸
صادرات ۲ ۵۱.۰۰ ۶۴۸۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۸۵۱۸۰
ملت ۳ ۴۲.۰۰ ۵۶۹۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۷ ۱۴۳۰۹۳۶
سپه ۵ ۶۲.۰۰ ۵۶۲۰۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۴ ۱۴۹۷۲۷۷
کشاورزی ۸ ۲۱۰.۰۰ ۶۱۶۰۶۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۲۴۸ ۶۶۴۴۳۰
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۳۸۲۷۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۷۷۵۴۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۳۱.۰۰ ۷۷۳۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۴ ۸۵۰۴۰
انصار ۱۴ ۱.۰۰ ۲۵۰۰.۰۰ ۱ ۲۵۰۰
آینده ۱۱ ۴.۰۰ ۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۱۹ ۹۶۴۰۰
سامان ۲۷ ۱.۰۰ ۲۸۳۰۰.۰۰ ۱ ۲۸۳۰۰
پاسارگاد ۲۲ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۶۳۷۴۶۱۵۰۳۳۴۲۹۴۷۱۵۱۸۸۱۰۶۶۹۳۳۰۲۲۱

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نام بانک رتبه منابع بهین یاب پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
ملی ۱ ۱۱۰.۰۰ ۴۵۵۳۲۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۵۶۹۱۳.۰۰ ۱۲۸ ۵۱۲۲۳۹
تجارت ۷۶ ۷۲.۰۰ ۱۰۲۴۴۴۵.۰۰ ۵۷.۰۰ ۷۹۶۹۴۳.۰۰ ۱۲۹ ۱۸۲۱۳۸۸
صادرات ۲ ۵۱.۰۰ ۶۵۷۸۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۱۴۳۶۲۹۳.۰۰ ۱۴۰ ۲۰۹۴۱۸۰
ملت ۳ ۴۲.۰۰ ۵۶۹۱۴۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۸۶۱۷۹۶.۰۰ ۹۷ ۱۴۳۰۹۳۶
سپه ۵ ۶۳.۰۰ ۵۸۲۰۶۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۳۵۲۱۷.۰۰ ۱۴۵ ۱۵۱۷۲۷۷
کشاورزی ۶۸ ۲۱۶.۰۰ ۶۳۳۲۹۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۲۵۴ ۶۸۱۶۶۰
رفاه ۱۲ ۲۰.۰۰ ۱۱۵۷۰۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۷۳۱۰.۰۰ ۴۴ ۱۳۳۰۱۰
صنعت و معدن ۲۹ ۲۸.۰۰ ۴۰۹۹۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳۹۲۷۸۱.۰۰ ۴۶ ۸۰۲۶۸۱
پست بانک ۲۴ ۳.۰۰ ۵۴۰۰.۰۰ ۳ ۵۴۰۰
توسعه صادرات ۳۰ ۳.۰۰ ۱۰۰۷۰۰.۰۰ ۳ ۱۰۰۷۰۰
توسعه تعاون ۲۵ ۳۲.۰۰ ۷۷۸۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷۷۳۰.۰۰ ۴۵ ۸۵۵۴۰
انصار ۱۳ ۲.۰۰ ۵۰۰۰.۰۰ ۲ ۵۰۰۰
آینده ۹۱۱ ۵.۰۰ ۱۲۷۰۰۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶۹۴۰۰.۰۰ ۲۰ ۱۹۶۴۰۰
سامان ۲۷ ۱.۰۰ ۲۸۳۰۰.۰۰ ۱ ۲۸۳۰۰
پاسارگاد ۲۲ ۲.۰۰ ۱۵۱۸۰.۰۰ ۲ ۱۵۱۸۰
سینا ۲۳ ۱.۰۰ ۱۵۰۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۷۷۲۶۰.۰۰ ۱۹ ۷۸۷۶۰
جمع کل: ۶۴۹۴۷۹۳۴۶۳۴۲۹۴۷۱۵۱۸۸۱۰۷۸۹۵۰۸۶۵۱

گزارش پرداخت تسهیلات بهین یاب ، پرداخت مستقیم، نامه معاون اول و طرحهای نیمه تمام و راکد ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
نام بانک رتبه منابع پرداخت مستقیم جمع کل
تعداد مبلغ (میلیون ریال) تعداد مبلغ (میلیون ریال)
کشاورزی ۸ ۳۸.۰۰ ۴۸۳۶۵.۰۰ ۳۸ ۴۸۳۶۵
جمع کل: ۳۸۴۸۳۶۵۳۸۴۸۳۶۵
سال ماه تعداد بنگاه ها آخرین تاریخ بروزرسانی
۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸
۱۳۹۵ آذر ۱۹ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷
۱۳۹۵ بهمن ۱۳ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸
۱۳۹۴ آبان ۳ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷
سال ماه مبلغ تسهیلات اخذ شده آخرین تاریخ بروزرسانی
۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۲ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸
۱۳۹۵ آذر ۱۶ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷
۱۳۹۵ بهمن ۱۸ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸
۱۳۹۴ آبان ۲۳ چهارشنبه, دي ۲۹, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷
سال ماه تعداد مبلغ
۱۳۹۵ اردیبهشت ۵۰ ۱۸۰۰۰۰.۰۰
۱۳۹۵ آذر ۳۳ ۱۰۰۰.۰۰
۱۳۹۵ بهمن ۲۳ ۷۰۰۰۰۰.۰۰
۱۳۹۴ آبان ۱۰ ۱۰۰.۰۰
ماه ۱۳۹۵ ۱۳۹۴
تعداد تعداد بنگاه ها مبلغ مبلغ تسهیلات اخذ شده تعداد تعداد بنگاه ها مبلغ مبلغ تسهیلات اخذ شده
اردیبهشت ۵۰ ۱۱ ۱۸۰۰۰۰.۰۰ ۲۲
آذر ۳۳ ۱۹ ۱۰۰۰.۰۰ ۱۶
بهمن ۲۳ ۱۳ ۷۰۰۰۰۰.۰۰ ۱۸
آبان ۱۰ ۳ ۱۰۰.۰۰ ۲۳