ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۴ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی مالیاتی شرکت تولی پرس ، با توجه به اینکه اعتراض شرکت در مراجع قانونی در حال پیگیری میباشد (۲۵۱ مکرر) امور مالیاتی موافقت نمود شرکت ضمن ارائه مدارک و مستندات لازم برای ماده ۲۵۱ مکرر، درخواست تقسیط بدهی و استفاده از بخشودگی جرائم به اداره کل امور مالیاتی ارائه و آن اداره کل بر اساس آن حداکثر مساعدت جهت بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی شرکت را مبذول نماید .