ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد اداره کل امور مالیاتی کارگروه فرعی را در آن اداره کل برگزار و در صورت عدم رفع مشکل موضوع به کارگروه اصلی ارجاع گردد.