ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید فهرست افرادی که در انباشت عقد قرارداد هستند را بانک ها بصورت مکتوب و همراه با علت عدم قرارداد اعلام کنند تا توسط دستگاههای اجرایی پیگیری لازم صورت گیرد .