ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۴ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید بانک توسعه صادرات گزارش پرداختی خود  به صادر کننده ها را به استانداری ارائه نماید و از جلسات بعدی نیز گزارش ارائه کنند .