ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست تسریع در گاز رسانی به واحدهای مرغداری استان مقرر گردید شرکت گاز استان ظرف مدت سه ماه انتقال گاز به واحدهای تولیدی با اولویت واحدهای جهاد کشاورزی را انجام دهد.