ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید شرکت گاز استان موارد قانونی و مجوزهای رسمی در خصوص نحوه تقسیط هزینه های گاز رسانی ، میزان و نحوه دریافت سود و بازه زمانی انجام گاز رسانی را به استانداری ارسال نماید.