ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نسبت به تشکیل کارگروه جهت بررسی نحوه گاز رسانی به واحدهای تولید ،قوانین و مقررات مربوطه و مشکلات موجود اقدام نماید.