ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید تشکلهای حاضر در جلسه از جمله اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن نسبت به تهیه پیش نویس نامه در خصوص امکان تخصیص یارانه به واحدهای تولیدی جهت گاز رسانی خطاب به وزیر محترم نفت تهیه و ارائه آن با دفتر استاندار محترم جهت امضا ایشان اقدام نماید