ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست تسهیلات شرکت الماس باران تاک از بانک ملت مقرر گردید از محل واحد بازدید به عمل آمده و ارزیابی مجدد وثیقه در اسرع وقت صورت پذیرفته و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ جلسه تسهیلات سرمایه در گردش به میزان مورد نیاز واحد طبق کارشناسی انجام شده و در سقف مجاز تسهیلات به واحد پرداخت گردد.