ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی خانم مریم کیماسی مقرر شد صندوق توسعه کشاورزی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با سفته وام در اختیار قرار دهد و خانم کیماسی تمام مبلغ را به حساب بامک ملی بابت بخشی از بدهی پرداخت نمایدبعد از پرداخت مبلغ فوق بانک ملی موافقت نمود اجرائیات اجرا نکند ، بانک ملی سریعا نسبت به ارزیابی مجدد وثیقه اقدام نماید ، مبلغ تسهیلات مصوب به میزان ۱۵۰۰ میلیون ریال با توجه به ارزیابی وثایق به واحد پرداخت گردیده و مازاد محل اجرای طرح به رهن بانک دراید و بانک ملی نسبت به محاسبه اصل وام واحد و سود با نرخ زمان قرارداد اقدام با پرداخت ۵۰۰میلیون ریال توسط متقاضی (اشاره شده در بالا)به عنوان پیش پرداخت ما بقی بدهی با حداکثر مساعدتو با اقساط مناسب جهت پرداخت واحد تقسیط گردد. ضمنا جرایم در صورت پرداخت اقصاط در رسید بطور کامل مورد بخشودگی قرار گیرد.