ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست افزایش مهلت بازپرداخت تسهیلات آقای رامین رحمانی از بانک کشاورزی مقرر گردید بانک کشاورزی در اسرع وقت درخواست واحد را با گزارش توجیهی مجهز بر علت تاخیر پروژه در ، گاز رسانی و غیره و با نظر مساعد از بانک کشاورزی استان از تهران استعلام و پیگری لازم را جهت تایید افزایش مدت بازپرداخت انجام دهد. ضمنا با توجه به داشتن وثیقه توسط متقاضی بانک کشاورزی ۲ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش با فوریت بر اساس مقررات موجود به واحد پرداخت نماید.