ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست اقای نادری مقرر گردید نمایندگان  اداره کل راه و شهرسازی و نماینده شرکت شهرکهای صنعتی و بانک ملی جهت انتقال به دفترخانه برابر مراجعه نماید.