ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام آذر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

کلیه مصوبات کارگروه فرعی از جلسه قبلی کارگروه به تعداد ۱۱ مصوب ورد تصویب و تایید قرار گرفت