اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۹ ام ارديبهشت, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰

مشخصات
عنوان:
اجرا شده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۹ ام ارديبهشت, ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید دستگاه های اجرایی برنامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی خودرا با لحاظ نمودن برش شهرستانی تدوین و بعد از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به شهرستان مربوطه ابلاغ نمایند.