ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

جناب آقای فرشاد طاهرخانی به عنوان رابط اداره با اداره کار و کاربر سامانه رصد انتخاب و مسئول ثبت آمار و اطلاعات اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد می باشند.ایشان موظف به تهیه گزارش آماری و ارائه آن به اعضا گردیدند.