ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۵ ام بهمن, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

جناب آقای احمد هاشم پور به عنوان مسئول دبیرخانه این شورا موظف به تهیه وتدوین و تجمیع صورتجلسات و مصوبات و گزارش های صادره از اعضای شورا و برنامه ریزی و برگزاری مرتب و هفتگی جلسات و هماهنگی های بین اعضا و ابلاغ و ارجاع و اطلاع رسانی این صورتجلسات به اعضای محترم گردیدند.