ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید بنیاد مسکن شهرستان موضوع جانمایی کاربری کارگاهی را از طریق اداره کل بنیاد مسکن استان پیگیری نماید .