ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱۸ ام مهر, ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید ظرفیت های سرمایه گذاری شهرستان توسط کلیه دستگاهای عضو ستاد بررسی و گزارش کارشناسی آن جهت طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی حداکثر تا تاریخ ۳۰/۷/۹۵ ارسال شود .