ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۰ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

پس از طی مراحل فوق ، تقاضای تسهیلات در کمیته بررسی با اعضاء مندرج در دستورالعمل مطرح گردد .