کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت
وضعیت:
توضیحات

کلیات تقویم نمایشگاهی استان در سال ۱۳۹۶ مورد تصویب اعضای کارگروه قرار گرفت و مقرر شد جزئیات مربوط به برگزاری نمایشگاهها در کمیته امور نمایشگاهی استان به ریاست معاونت برنامه ریزی استانداری مورد بررسی دقیق تر قرار گرفته و تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ گردد.