کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
استانداری، صنعت معدن و تجارت، دانشگاه بین المللی امام خمینی
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید  موضوع جذب دانشجویان خارجی و درآمدهای ارزی استان از این محل و ظرفیتهای موجود در این بخش طی جلساتی با دانشگاه بین المللی قزوین مورد بررسی قرار گیرد.