کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
گمرک
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید دلایل عدم استفاده برخی واحدهای صادرکنندگان از گمرک استان برای صادرات محصولات خود در کمیته ای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج جهت جمع بندی و رفع مشکلات شناسایی شده به دبیرخانه کارگروه ارائه گردد.