کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۹ ام فروردين, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰
مسئول پیگیری:
استانداری، سازمان صنعت معدن و تجارت
وضعیت:
توضیحات

 مقرر گردید کمیته تخصصی برای بررسی مشکلات واحدهای صادراتی استان با دستگاههای متولی از جمله استاندارد، گمرک، صنعت معدن و تجارت و... تشکیل گردد و موانع و مشکلات کلیه صادرکنندکان استان پس از  احصاء و طرح در جلسات در اسرع وقت رفع گردد.