ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۱ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۱ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید بانکها در اولین مراجعه متقاضیان تسهیلات ، کلیه مدارک را بصورت لیست به آنها ارائه نمایند تا از مراجعات متعدد متقاضیان و تاخیر در روند پرداخت تسهیلات جلوگیری شود.