ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

جهت رفع مشکل بوجود آمده در راستای برق رسانی به شرکت مس طارم در استان ، مقرر گردید حد اکثر تا پایان هفته جاری (۰۴/۰۸/۹۶) بخشدار محترم و اداره کل منابع طبیعی نسبت پیگیری و حل موضوع اقدام و نتیجه را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و دبیرخانه گزارش نمایند.