ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد از زمینهای مربوط به برق رسانی به شرکت مس طارم در دسترس میباشد مقرر گردید مجری طرح حداکثر تا پایان هفته جاری (۰۴/۰۸/۹۶) موضوع را بصورت مکتوب به ایمیدرو اعلام ، تا در اسرع وقت اقدامات اجرایی توسط پیمانکار مربوطه مجددا آغاز گردد.