ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست اخذ باقی مانده تسهیلات شرکت مس طارم از بانک صنعت و معدن ، موافقت گردید حداکثر تا تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ از محل واحد بازدید انجام شده و در صورت تایید هزینه کرد همانند روال قبلی مابقی مبلغ سرمایه در گردش در اسرع وقت توسط بانک صنعت و معدن پرداخت گردد.