ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۳۰ ام مهر, ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص بدهی شرکت کنتورسازی ایران به شاکیان که از طریق دادگستری شهرستان البرز در حال پیگیری است ، مقرر گردید شرکت کنتورسازی ماهیانه ۱۲۰۰ میلیون ریال به دادگستری شهرستان البرز پرداخت نماید.