کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان جهاد کشاورزی
وضعیت:
توضیحات

با عنایت به اقدامات صورت گرفته توسط مجری پایانه صادراتی کشاورزی خادم مولا،  مقرر گردید طرح این پایانه در اولین جلسه کارگروه زیربنایی استان مطرح و نتیجه جهت اقدامات بعدی به کارگروه توسعه صادرات ارجاع گردد.