کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
مسئول پیگیری:
اتحادیه صادرکنندگان استان
وضعیت:
توضیحات

کلیات طرح شهرک صادراتی ارائه شده توسط اتحادیه صادرکنندگان استان مورد موافقت اعضای کارگروه قرار گرفت و مقرر شد طرح توجیهی-فنی و اقتصادی این شهرک جهت تصمیم گیری های بعدی به دبیر خانه کارگروه ارائه گردد.