کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۳ ام ارديبهشت, ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
مسئول پیگیری:
سازمان صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، دفتر نمایندگی وزارت خارجه
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید دستگا‌های عضو کارگروه خواست ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان را به همراه فهرستی از صادرکنندگان جهت طرح در مذاکرات با طرفهای خارجی در اختیار دفتر وزارت امور خارجه استان قرار دهند.