کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۵ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۵ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
اتاق بازرگانی
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید ICC  و اتاق بازرگانی استان در خصوص تبادل هیأتهای تجاری وبازاریابی و برگزاری نمایشگاههای تخصصی در دو کشور ، همکاری و  هماهنگی لازم را به انجام رسانند.