کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۵ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۱۵ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
اتاق بازرگانی
وضعیت:
توضیحات

با عنایت به بروز مشکلات برای تجار استان در سفر به کشور اکراین و رفتار نامناسب با آنان، مقرر شد همکاری لازم میان اتاق و ICC جهت اخذ دعوتنامه برای تجار استان از نمایندگی ICC در اکراین برای تجارو بازرگانان استان صورت گیرد.