کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۱ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۰

مشخصات
عنوان:
کارگروه توسعه غیر نفتی، ۰۱ ام شهريور, ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۰
مسئول پیگیری:
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
وضعیت:
توضیحات

مقر گردید صدور مجوز اولیه طرح های سرمایه گذاری پس از اخذ موافقت کلیه دستگاه های مربوطه و تایید کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان ، صورت پذیرد .