ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان و اداره کل صنعت معدن و تجارت راهکارهای حمایت از صنایع استان بخصوص صنایع کوچک و متوسط را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و بسته حمایتی پیشنهادی خود را جهت طرح و تصویب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برای اجرا حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.