ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان روند اجرایی شکلگیری و توسعه خوشه های صنعتی در استان قزوین را نهایی نموده و جهت طرح و تصویب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برای اجرا حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.