ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید بانکها متقاضیان تسهیلات موجود در مراحل: انباشت ارجاع به شعبه ، انباشت تکمیل مدارک ، انباشت بررسی و تصویب ، ارسال به تهران و انباشت پرداخت تسهیلات در بخشهای صنعت و کشاورزی را هرچه سریعتر به مرحل پرداخت برسانند .