ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر گردید همه بانکها نسبت به اعمال قانون بند واو تبصره ۱۶ با متقاضیان مشمول ، همکاری کنند و سلیقه ای عمل نکنند .