ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

مقرر شد دبیرجلسه ، برنامه و سهم پرداخت تسهیلات را در بخشهای رونق تولید ، بازسازی و نوسازی و پرداخت مستقیم برای هر بانک مشخص کرده و به بانکها ارسال و ابلاغ کند و در جلسه آینده توسط بانکها گزارش شود .