ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص درخواست استمهال و تقسیط بدهی شرکت غزل موکت نقش آراد با توجه به مصوب کارگروه فرعی ، بانک رفاه موافقت نمود مصوب فرعی شرکت را وفق مقررات انجام دهد.