ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰

مشخصات
عنوان:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۳ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۰
مسئول پیگیری:
وضعیت:
توضیحات

در خصوص موضوع شرکت روان سازان آلتین البرز ، مقرر گردید مدیریت امور اراضی استان حداکثرظرف مدت یک هفته نسبت به ارائه پاسخ استعلام سازمان صنعت معدن و تجارت اقدام نماید.